• Przechowalnia 0
 • Statystyki
  Produktów: 48822
  Kategorii: 536
  Odwiedzin: 109703

  Ilość produktów w przechowalni: 0

  Zobacz

  Tłumacz Google
  Regulamin

  Regulamin serwisu: e-szoping.pl  § 1. Definicje

  • 1. Pasaż – serwis internetowy gromadzący witryny z ofertą produktów

  • 2. Wydawca – Halina Styła Firma HiP, ul. Witosa 23, 30-612 Kraków, NIP: 679-101-74-99

  • 3. Kupujący - osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw.

  • 5. Sprzedający (Reklamodawca) - osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw, która zdecydowała się upublicznić swoją witrynę bądź sklep internetowy na www.e-szoping.pl

  • 6. Towar – rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem sprzedaży za pośrednictwem Pasażu.

  § 2. Postanowienia ogólne

  • 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Pasażu działającego pod adresem www.e-szoping.pl

  • 2. Pasaż prowadzony i zarządzany jest przez Wydawcę.

  • 3. Wydawca pełniący funkcję operatora Pasażu nie występuje w charakterze strony jakiejkolwiek z umów zawieranych pomiędzy Kupującym i Sprzedającymi (Reklamodawcami) i nie uczestniczy bezpośrednio lub pośrednio w dokonywanych między nimi transakcjach. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z umów zawieranych za pośrednictwem Pasażu pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. Wszelką odpowiedzialność wobec Kupujących w szczególności za niedotrzymanie terminu dostawy, zmiany parametrów transakcji, niezgodności towaru z opisem, uszkodzenia podczas dostawy, zagwarantowanego bezpieczeństwa towaru lub jakiekolwiek innej jego wady ponosi wyłącznie Sprzedający.

  • 4. Wszelkie regulaminy, polityki czy inne regulacje prawne wprowadzone przez Sprzedawcę akceptowane przez Kupującego nie mogą być sprzeczne z Regulaminem Pasażu oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności z przepisami ustawy z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

  § 3. Zasady korzystania z Pasażu

  • 1. Przeglądanie ofert Sprzedających (Reklamodawców) w pasażu oraz dokonywanie zakupów jest bezpłatne. Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych opłat za zakup Towarów poza ustalonymi ze Sprzedającym kosztami transakcji zawierającymi cenę Towaru i ewentualny koszt przesyłki oraz poza kosztami usługi dostępu do Internetu.

  • 2. Dokonywanie zakupów w sklepach internetowych zebranych w Pasażu i realizacja zawartych transakcji odbywają się na zasadach określonych w regulaminach tych sklepów.

  • 3. Składając zamówienie, Kupujący akceptuje Regulamin Pasażu oraz Regulamin sklepu Sprzedającego.

  • Wydawca zastrzega sobie możliwość dodania funkcjonalności Pasażu, bądź zmiany już istniejących w dowolnym zakresie, bez konieczności wcześniejszego informowania o tym Użytkowników.

  § 4. Prywatność i poufność

  • 1. Przeglądanie ofert w pasażu nie wymaga podania żadnych danych osobowych. Wydawca przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Kupujących. Wydawca z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Właściciel zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Wydawca sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.

   2. Wydwca stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupujących, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Kupujących z Pasażu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Pasażu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

  • 3. Dane Sprzedających są jawne i dostępne w Pasażu.

  § 5. Reklamacje

  • 1. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Pasażu mogą być zgłoszone Wydawcy przez Kupującego oraz Sprzedającego w formie elektronicznej poprzez wysłanie e-maila na adres: szoping.sklep@gmail.com

  • 2. Reklamacja winna zawierać następujące informacje: dane Kupującego/Sprzedającego umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację jako użytkownika Pasażu, treść zgłoszenia reklamacyjnego, okoliczności uzasadniające reklamację, sugerowany sposób usunięcia zgłoszonej nieprawidłowości.

  • 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Wydawcę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, o wyniku postępowania reklamacyjnego Reklamujący będzie powiadomiony przez e-mail.

  • 4. Reklamacje dotyczące zawieranych pomiędzy Sprzedającymi a Kupującymi transakcji Kupujący powinien kierować do Sprzedającego, z którym zawarł reklamowaną transakcję. Wydawca nie jest gwarantem tych transakcji.

  § 6. Zmiana Regulaminu

  • 1. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany w dotychczasowym Regulaminie wchodzą w życie w dniu ustalonym w treści nowego Regulaminu nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od daty ich publikacji na stronie Pasażu.

  • 2. Właściciel powiadomi zarejestrowanych Kupujących o zmianach w Regulaminie poprzez informację o zmianach wysłaną na podany przez nich adres poczty internetowej. Powiadomienie o zmianach zostanie dokonane co najmniej na 14 dni przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu.

  • 3. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Kupujący uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

  • 4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla wszystkich użytkowników Pasażu na stronie Pasażu.

  § 7. Postanowienia końcowe

  • 1. Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z chwilą jego ogłoszenia na stronie Pasażu.

  • 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

  • 3. Nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności całego Regulaminu, lecz powoduje tylko uchylenie nieważnego postanowienia Regulaminu, w miejsce którego wejdą najbliższe intencjom stron, ważne postanowienia.

  • 5. Niniejszy Regulamin zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002.144.1204 z późn. zm.) i art. 384 Kodeksu cywilnego (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.) ma charakter wiążący.


  Akceptuję
  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.